2017

Fra den 8. april og 3 måneder frem udstilles hvalskelettet på Blokhus Torv. Stor åbningsfest den 8. april og stort program for resten af påsken kan snart offentliggøres......

Tid til overvejelser: Skal dit hus udlejes i sæson 2017?
Hvis ja, se under vort menupunkt Services. Der er der tilgang til 
relevante udlejningsbureauer.


Sneen kan være på vej!
Som en service for vore medlemmer bringes under menupunktet Services en oversigt over entrepenører, der kan tilbyde snerydning.
 

Flere parkeringspladser i Blokhus. Grundejerforeningen anerkender Christian Hem's ihærdige medvirken til at sikre fortsat gode parkeringsmuligheder i Blokhus. Christian Hem er suppleant i Grundejerforeningens bestyrelse, og vi erfarer, at hans indsats for at øge antallet af parkeringspladser er meget rosværdig og iøvrigt helt på linie med Grundejerforeningens holdning til at sikre parkeringsmulighederne i Blokhus Centrum.

Et ærgerligt og tilbagevendende problem for mange af vore medlemmer.
Mange af vore medlemmer giver gennem år og dag udtryk for utilfredshed med enkelte grundejeres manglende beskæring af vækster træer og buske langs de private veje. Det er en urimelig mangel på omtanke og omhu, når træer og buske får lov at brede sig ud over det tilladelige. Vi opfordrer til, at man her i den stille tid sørger for at få sine vækster beskåret. Man kan under menupunktet Services også finde kontaktinformation på en entrepenør, der kan udføre beskæring.
Springvandspladsen.

I begyndelsen af 2017 fortsættes testen af det kommende springvand ved Springvandspladsen. Billedet viser et forsigtigt glimt af det nye springvand. Forskellige tekniske forhold skal justeres ind, og placering m. v. vurderes. Et stort forarbejde og klargøring af installationer er ved at være på plads. Således er det nu de praktiske forhold, der skal gennemanalyseres, inden alt meldes parat. Blokhus og Omegns Grundejerforening har støttet etableringen af Springvandet.


2016

Blokhus er ikke sin egen, men hele Jammerbugtens badeby.

Indlæg fra Grundejerforeningen: Selve ordet, ”grundejerforening”, leder tanken hen på restriktioner vedr. veje, stier, kloakering, hegn, beplantning og nabostridigheder, men Blokhus Grundejerforening er andet og mere.

Læs artikel i årets sidst udgave af Blokhus Avis.  Grundejerforeningens formand Jens Saabo belyser foreningen og dens funktion. Se artiklen   

 

Med ovst. foto fra årets sidste arrangement i Blokhus ønskes vore medlemmer et Godt Nytår!
(Blokhus og Omegns Grundejerforening er medarrangør på eventen i samarbejde med VisitJammerbugten, Erhvervsforeningen Destination Blokhus,
Søstjernerne og Novasol Dansommer)  Se evt. også disse links: Jens Haugaards video..  og  Poul Nymarks flotte billeder
 
Springvandstorvet i Blokhus
Blokhusfonden og Blokhus og Omegns Grundejerforening er  aktive medspillere i etableringen af det kommende springvand v. Bækken på Springvandstorvet. Formand Jens Saabo repræsenterer Gundejerforeningen i Blokhusfonden. Således har Grundejer-foreningen naturligvis indflydelse på Blokhusfondens aktiviteter.
 
Blokhus og Omegns Grundejerforening er aktivt medlem af Spillestedet Blokhus's bestyrelse. Denne post varetages af Karl Korfits. Fra Spillestedet er der nu lanceret nyt forårsprogram.
Se det på www.spillestedetblokhus.dk 

Efterår 2016
Blokhus og Omegns Grundejerforening er inviteret med til møde med Teknisk Udvalg i Jammerbugt Kommune med dagsordenen det synlige Blokhus. En rundgang i Blokhus og et efterfølgende møde med Hune Borgerforening munder ud i en fælles holdning til et fortsat pænt og ordentligt bybillede i Blokhus, hvor orden og pæne facader tilstræbes som et fortsat led i byens udvikling.

Grundejerforeningen inviterede alle til 'Lys på Torvet' den 1. december 2016.
En ny tradition som Agnes Munch, næstformand, har fostret ideen til og arrangeret på vegne af Blokhus og Omegns Grundejerforening.
Fordi vi vil lade lysene, ophængt i scenetagets kant, markere vor prægtige scenes flotte profil her i den mørke tid, og dermed også understrege,
at Scenen er et af de profilbilleder, der dukker op hos de fleste, når talen falder på Blokhus. På trods af at dagene fra idè til virkelighed var ganske få, kom et velbesøgt arrangement op at stå.
Formand Jens Saabo fik hjælp af Julemanden til at tænde lysene langs scenetaget. DagligBrugsen uddelte slikposer til alle børnene.
Kalstrup Livsstilshus havde bestilt Julemanden til at hygge om børnene. DagligBrugsen tilberedte og serverede gløgg til alle.
Byrådsmedlem Christian Hem var vært for råvarerne til gløgg. Rigtig mange beboere mødte op og en festlig tradition er startet. Der er allerede planer for en udvidelse af aktiviteter i forbindelse med tændingen af "Lys i Blokhus" til næste år. Flere erhvervsdrivende har udtrykt et ønske om at være med i dette.
 Blokhus og Omegns Grundejerforening og Hune Blokhus Borgerforening samarbejder om at skabe lys og hygge på Torvet i Blokhus og Hune-Blokhus Borgerforening havde som i foregående år sørget  for juletræ og lys i dette. Tak til fotograferne Poul Nymark og Gunnar Pedersen for nedenstående skønne billeder
 
November 2016:
Grundejerforeningen vil medvirke til at etablere et springvand på Springvandspladsen v. det nye Turistbureau. Praktiske problemer med etableringen af springvandet afventer en løsning,

August 2016:
Arangementet Bilen og Badebyen, som Grundejerforeningen også stod bag i 2016, blev en velbesøgt succes. Grundejerforeningen skænkede den eftertragtede pokal, der tilfaldt den vogn, publikum ved afstemning udpegede. Se fin omtale i Blokhus Avis.
 
 
Efterår 2016
Hvalen kommer tilbage til Blokhus. Grundejerforeningen ønsker at fremme muligheden for igen at kunne se hvalen i Blokhus. I denne omgang bliver det i form af medvirken til at udstille hvalskelettet i Blokhus. Hvis alt går efter planen, vil hvalskelettet kunne opleves i Blokhus fra Påsken 2017 og nogle måneder frem.
 
Forsommeren 2016
Grundejerforeningen bidrager økonomisk til sommerens arrangementer på Blokhus Torv. En klog disposition, der viser, at såvel erhvervsliv som beboere på positiv vis via sammenhold skaber liv og aktivitet i vel nok Nordjyllands førende badeby.

Referater m.v fra Generalforsamlingen 19. juni 2016 Se referat og rengskab under menupunktet Foreningen. Et tilbagevendende emne på generalforsamlingen er medlemmernes beklagelser over veje og stier, der er overbegroet af vildtvoksende træer og hyben. Se under menupunktet Services, hvorledes reglerne for beskæringer og rydning er oplistet. Formand Jens Saabo berørte også Parkeringsproblematikken. Ligeledes var der om samme emne indlæg fra John Andersen og Borgmester Mogens Gade.

 

Grundejerforeningen støttede bestræbelserne for at bevare et plejehjem i Hune.
Foreningen formand Jens Saabo deltog i aktionsgruppen, der forsøgte at bevare Plejehjemmet i Hune, og som nu har resulteret i en plan, der trods alt tilgodeser ældre beboere i Hune og Blokhus området.
2015....

Foreningens bestyrelsesmedlem, Karl Korfits, blev igår - onsdag d. 25. november 2015 - kåret som Årets Ildsjæl i Blokhus. Det blev fejret med sang, flotte taler og rigtig hyggelig stem- ning, hvor knap 80 lokale borgere og erhvervsdrivende var mødt op til prisoverrækkelsen. Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg udpegede Karl Korfits efter indstilling fra borgere i kommunen.

I forbindelse med kåringen, blev der afholdt taler af: Formand for Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg, Helle Bak Andreasen,
Formand for Erhvervsforeningen Destination Blokhus; John Andersen,
Bestyrelsesmedlem for Blokhus Grundejerforening, ildsjæl og aktiv i udviklingssammenhænge i Blokhus; Agnes Munch

Karl Korfits var tydeligvis meget berørt, taknemmelig og utrolig glad for prisen. - Det er heldigt, at vi er nordenfjords. Vi har en sund skepsis til alt hvad der bliver sagt, så jeg håber på, at i husker at trække lidt fra, fra alle de søde ord. Mange tak for de mange varme, kærlige og flotte ord. Jeg er glad og stolt. Jeg modtager prisen med glæde og ydmyghed. Men stoltheden vil jeg gerne have lov til at dele med alle de andre interessante ildsjæle, sagde han og fortsatte: - Jeg skylder i denne rolle og sammenhæng at lade Birgit træde et skridt frem, og så vil jeg gerne have lov til at slutte min tak, ved at dele den med Birgit. Jeg er glad for prisen og hjertelig tak!!

Du kan læse meget mere om Birgit og Karl Korfits, der begge er aktive ildsjæle i Destinationen, her: http://blokhus.dk/nyheder/bag-klitten-birgit-og-karl-korfits.aspx


Den 13 sept. 2015 Badebyen og Bilen

I anledningen af jubilæumsåret udsætter Grundejerforeningen atter en pokal til den veteranbil, der vinder publikumsafstemningen på Blokhus Torv.
Pokalen skulle være ankommet med fly til Blokhus Strand, men vejret ville det anderledes. Således måtte pokalen overrækkes fra Scenen på
Blokhus Torv. Alt i alt et pænt besøgt arrangement vejret taget i betragtning.Formand Jens Saabo og bestyrelsesmedlem Karl Korfits overrækker Grundejerforeningens pokal til den glade vinder, indehaveren af
Rolls Royce'en med indreg.nr. ICE ONE

Grundejerforeningen noterer med tilfredshed, at der (1. juli) netop er meddelt imødekommelse af nedenstående
indsigelse mod dispensation for overskridelse af tilladte byggehøjde i henhold til gældende lokalplan.

På Generalforsamlingen den 28. juni 2015 kl. 10.00 nyvalgtes statsautoriseret revisor Jørn Svalgaard til bestyrelsen.
Jørn Svalgaard afløser Lone Hejlskov. Stor Tak til Lone Hejlskov for en fin indsats i bestyrelsesarbejdet og for tilsagn om
fortsat at være behjælpelig med en del af bestyrelsesarbejdet. P. g. a. ferie bliver referatet fra generalforsamlingen forsinket.......
 

Grundejerforeningen gør indsigelse mod dispensation fra Lokalplan v. nybygeri.
I forbindelse med påtænkt nybyggeri på Parkeringplads i det centrale Blokhus søges væsentlig dispensation i forhold til max byggehøjde i

Lokalplan 19-001, Delområde C2, § 5.1 -  til en bygningshøjde på 9,1 meter.

Grundejerforeningens indsigelse mod en sådan ansøgt dispensation gengives her:

Som formand for Blokhus – og Omegns Grundejerforening har jeg de seneste dage modtaget adskillige henvendelser fra medlemmer
af grundejerforeningen, som bliver berørt af opførelsen af det påtænkte byggeri, hvortil der kræves dispensation i relation til
bygningshøjden fra den i lokalplanen 19 – 001 fastsatte bygningshøjde på 8.5 meter til 9.1 meter!

Jeg erindrer de mange indsigelser , der fremkom fra borgerne før omhandlede lokalplan blev vedtaget i 2010 og hvor Jammerbugt
foranlediget af disse indsigelser ændrede bygningshøjden fra 10.5 meter til 8.5 meter i den endelige lokalplan.

Det forekommer derfor uforståeligt, at kommunen nu agter at give dispensation,  ganske få år efter at man tog  hensyn til og
respekterede de massive protester!

Efter min bestemte opfattelse bevæger kommunen sig ud på et skråplan og mister troværdighed  hos borgerne, hvis man giver
dispensationen. Nok er der tale om en forøgelse af byggehøjden på ” kun ” 0.6 meter men hvad sker der næste gang kommunen
skal give dispensation i en lignende sag! Hvor ligger tålegrænsen for dispensationer af tilsvarende karakter! !
Skal husejere , der agter at sælge deres ejendomme , og typisk informerer potentielle købere om lokalplaner – oplyse , at man
ikke kan indestå for, om kommunen giver dispensationer til ændring af bygningshøjder. Det er af vital vigtighed, at borgerne kan
indrette sine dispositioner i tillid til eksisterende lokalplaner.

De berørte borgere skal naturligvis respektere gældende lokalplaner, hvor ubehageligt det end måtte være i relation til ændringer
vedr. lysforhold m.m., men hensynet til de berørte husejere må veje tungere end hensynet til en bygherre. Det kunne være
relevant og interessant  at få oplyst, om kommunen  på forlangende har fået forelagt alternative forslag til byggeriet og herunder
bygningshøjden. Hvis ikke det har været tilfældet, skal jeg herved opfordre kommunen til at forlange dette i stedet for at vedtage
en dispensation, der konkret vil påføre de omkringboende husejere  ulemper og gener, der har været upåregnelige.
Med venlig hilsen
Jens Saabo
advokat
formand for Blokhus og Omegns Grundejerforening

Grundejerforeningen er med:
Se mere under punktet Nyheder, Ikke alle nyheder er varme, billedet taler sit eget sprog:


Andre Resultater
Grundejerforeningen har påpeget den  manglende vedligeholdelse af beplantning langs veje og stier ikke mindst i Kryle Klit. Foreningens formand advokat Jens Saabo har været på rundtur i Kryle Klit med repr. fra Jammerbugt Kommune, Morten Thiel, hvorefter kommunen reagerede hurtigt på flere af de aktuelle ukorrekte forhold. Vi har således opfyldt, hvad vi har lovet vore medlemmer, og en del grundejere har endda uden henstilling herefter rettet op på deres manglende vedligeholdelse. Grundejere kan fortsat kontakte skoventrepenør Christian Bach, Telefon: 25 34 35 87 e-mail: kristian@bachentrep.dk for assistance med beskæring af levende hegn m. v.

Har du skiftet mailadresse, bedes du snarest informere os om dette. - også gerne via email. Klik her


Følg foreningens forskellige tiltag under menupunktet >Nyheder<. På denne plads skal dog nævnes, at vi på opfordring fra flere af
vore medlemmer har været i dialog med Jammerbugt Kommune om punkter vedr. overgroning af veje og stier. Vi har også i indeværende
år modtaget mange henvendelser om emnet og sidder naturligvis ikke disse henvendelser overhørigt.

Tilgroet vej - beskæring og klipning af buske og træer
I fortsættelse af medlemmernes tilkendegivelser af problemer m. overgroede veje har Bestyrelsen rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning og fremsøgt entrepenør, som udfører klipning og bortskafning af klippede hegn og buske. Oftest er det grundejernens ansvar at holde vejene fri for overgroede træer og buske. Derfor henviser vi f. eks. til entrepenør Kristian Bach, Rødhusvej 201, 9490 Pandrup, tlf. 25 34 35 87. ,  kristian@bachentrep.dk

Kristian Bach kan klippe træer i indtil 6m højde og fræse stubbe og i det hele taget gøre tilgroede veje forsvarligt farbare på ny. Se www.bachentrep.dk. 

Entrepenører og maskinstationer, der tilbyder klipning af træer og buske er velkomne til at rette henvendelse til foreningen m. henblik på optagelse på siden. Ring på 20 60 36 40.

Fortsat service i Blokhus på Torvet!

I samarbejde med Bredbånd Nord har Grundejerforeningen nu etableret adgang til trådløst internet fra Blokhus Torv. Bestyrelsen betragter etableringen som en tiltrængt service til de af foreningens medlemmer, der endnu ikke har kunnet etablere internet i eget hus, og det er ikke mindst en service for byens mange gæster, der nu er sikret mulighed for at kunne kommunikere, læse nyheder og mail samt rigtig gerne sende billeder hjem fra det spændende feriested, som Blokhus nu har status som.

I praksis tilbydes alle 1 times gratis adgang til internettet. Kupon med brugernavn og kodeord udleveres efter aftale med Grundejerforeningen i butikkerne omkring Torvet og naturligvis også fra Turiskontoret og Blokhus Bycamping. På kuponerne er beskrevet, hvorledes man kommer på internettet. Evt. spørgsmål vil kunne rettes til Karl Korfits på tlf. 20 60 36 40.


Blokhus, et unikt sted at bo og opholde sig

Den enestående natur i ”vores” del af Jammerbugten – havet, stranden, klitterne og plantagen – har vi ikke den store indflydelse på. Den kan vi nøjes med at glæde os over, og det gør vi.

Men alle de menneskeskabte elementer, som sammen med naturen sætter præg på området, har Grundejerforeningen for Blokhus og Omegn en holdning til og et ønske om at påvirke.

Det overordnede mål skal være at gøre Blokhus og Hune til et unikt sted at bo og opholde sig. Og sikre at det vedbliver at være unikt…

Grundejerforeningen for Blokhus og Omegn ser det som sit primære formål at varetage medlemmernes interesser i området – uanset om det drejer sig om ejere af sommerhuse, helårsbeboere eller forretningsdrivende. Og Grundejerforeningen forudsætter, at alle er enige i det overordnede mål. 

Grundejerforeningen lægger vægt på, at opgaverne skal løses i samarbejde med andre lokale foreninger og interessegrupper, der arbejder for en positiv udvikling i området, og gennem en tæt kontakt til de kommunale, regionale og statslige myndigheder.

Selv om der kan være tale om forskellige interesser blandt medlemmer og samarbejdspartnere, søger Grundejerforeningen gennem dialog (på den årlige generalforsamling, borgermøder etc.) at samle og koordinere synspunkter – eksempelvis om projekter, der vil præge området – så projekterne er i overensstemmelse med det overordnede mål, de flestes ønsker og samtidig er muligt at realisere. 

Grundejerforeningen er samtidig åben for debat, hvor forslag til forbedringer af det eksisterende kan drøftes og idéer til nyskabelser kan afprøves blandt foreningens medlemmer – blandt andet via nærværende hjemmeside.

Grundejerforeningen er meget opmærksom på, at vi skal eksistere i et område med kolossale sæsonmæssige udsving i befolkningstallet. Og det har naturligvis indflydelse på blandt andet forretningslivet og de aktiviteter, der finder sted i Blokhus og Hune. Mens der om vinteren er ret stille – og det kan være en lise i en ellers stresset tilværelse – forstår vi til fulde, at mange gerne vil holde sommerferie ved Vestkysten. Grundejerforeningen byder turisterne velkommen. De er anledning til fest og farver i højsæsonen, og de er med til at skabe et økonomisk grundlag for den fortsatte udvikling i området. 

PS. Grundejerforeningen for Blokhus og Omegn tager gerne imod nye medlemmer, der har interesse i lokalsamfundet. Jo flere der støtter Grundejerforeningen, jo større vægt tillægges vores synspunkter.

 

Ultimate Web A/S