Grundejerforeningen inviterer til "Lys på Torvet"
Torsdag den 1. december 2016 kl. 17:15
Blokhus og Omegns Grundejerforening er initiativtager og arrangør.
Formand Jens Saabo holder en indvielsestale og lyset tændes herefter af Julemanden.
DagligBrugsen uddeler slikposer til alle børnene.
Julemandens deltagelse er sponsoreret af Kalstrup Livsstilshus.
DagligBrugsen tilbereder og serverer gløgg til alle.
Byrådsmedlem Christian Hem er vært for råvarerne til gløgg.
Mange lyse hilsener og på gensyn torsdag kl. 17.15

_____
Referater  m. v. fra Generalforsamlingen 19. juni 2016.

Se referat og rengskab under menupunktet Foreningen.
Et tilbagevendende emne på generalforsamlingen er medlemmernes beklagelser over veje og
stier, der er overbegroet af vildtvoksende træer og hyben. Se under menupunktet Services,
hvorledes reglerne for beskæringer og rydning er oplistet.
Formand Jens Saabo berørte også Parkeringsproblematikken. Ligeledes var der om samme
emne indlæg fra John Andersen og Borgmester Mogens Gade.

 
- - - - -
Grundejerforeningen støttede bestræbelserne for at bevare et plejehjem i Hune.
Foreningen formand Jens Saabo deltog i aktionsgruppen for bevarelse af Plejehjemmet.


- - - - - - - - - - -

Den 13 sept. 2015 Badebyen og Bilen

I anledningen af jubilæumsåret udsætter Grundejerforeningen atter en pokal til den veteranbil, der vinder publikumsafstemningen på Blokhus Torv.
Pokalen skulle være ankommet med fly til Blokhus Strand, men vejret ville det anderledes. Således måtte pokalen overrækkes fra Scenen på
Blokhus Torv. Alt i alt et pænt besøgt arrangement vejret taget i betragtning.Formand Jens Saabo og bestyrelsesmedlem Karl Korfits overrækker Grundejerforeningens pokal til den glade vinder, indehaveren af
Rolls Royce'en med indreg.nr. ICE ONE

Grundejerforeningen noterer med tilfredshed, at der (1. juli) netop er meddelt imødekommelse af nedenstående
indsigelse mod dispensation for overskridelse af tilladte byggehøjde i henhold til gældende lokalplan.

På Generalforsamlingen den 28. juni 2015 kl. 10.00 nyvalgtes statsautoriseret revisor Jørn Svalgaard til bestyrelsen.
Jørn Svalgaard afløser Lone Hejlskov. Stor Tak til Lone Hejlskov for en fin indsats i bestyrelsesarbejdet og for tilsagn om
fortsat at være behjælpelig med en del af bestyrelsesarbejdet. P. g. a. ferie bliver referatet fra generalforsamlingen forsinket.......
 

Grundejerforeningen gør indsigelse mod dispensation fra Lokalplan v. nybygeri.
I forbindelse med påtænkt nybyggeri på Parkeringplads i det centrale Blokhus søges væsentlig dispensation i forhold til max byggehøjde i

Lokalplan 19-001, Delområde C2, § 5.1 -  til en bygningshøjde på 9,1 meter.

Grundejerforeningens indsigelse mod en sådan ansøgt dispensation gengives her:

Som formand for Blokhus – og Omegns Grundejerforening har jeg de seneste dage modtaget adskillige henvendelser fra medlemmer
af grundejerforeningen, som bliver berørt af opførelsen af det påtænkte byggeri, hvortil der kræves dispensation i relation til
bygningshøjden fra den i lokalplanen 19 – 001 fastsatte bygningshøjde på 8.5 meter til 9.1 meter!

Jeg erindrer de mange indsigelser , der fremkom fra borgerne før omhandlede lokalplan blev vedtaget i 2010 og hvor Jammerbugt
foranlediget af disse indsigelser ændrede bygningshøjden fra 10.5 meter til 8.5 meter i den endelige lokalplan.

Det forekommer derfor uforståeligt, at kommunen nu agter at give dispensation,  ganske få år efter at man tog  hensyn til og
respekterede de massive protester!

Efter min bestemte opfattelse bevæger kommunen sig ud på et skråplan og mister troværdighed  hos borgerne, hvis man giver
dispensationen. Nok er der tale om en forøgelse af byggehøjden på ” kun ” 0.6 meter men hvad sker der næste gang kommunen
skal give dispensation i en lignende sag! Hvor ligger tålegrænsen for dispensationer af tilsvarende karakter! !
Skal husejere , der agter at sælge deres ejendomme , og typisk informerer potentielle købere om lokalplaner – oplyse , at man
ikke kan indestå for, om kommunen giver dispensationer til ændring af bygningshøjder. Det er af vital vigtighed, at borgerne kan
indrette sine dispositioner i tillid til eksisterende lokalplaner.

De berørte borgere skal naturligvis respektere gældende lokalplaner, hvor ubehageligt det end måtte være i relation til ændringer
vedr. lysforhold m.m., men hensynet til de berørte husejere må veje tungere end hensynet til en bygherre. Det kunne være
relevant og interessant  at få oplyst, om kommunen  på forlangende har fået forelagt alternative forslag til byggeriet og herunder
bygningshøjden. Hvis ikke det har været tilfældet, skal jeg herved opfordre kommunen til at forlange dette i stedet for at vedtage
en dispensation, der konkret vil påføre de omkringboende husejere  ulemper og gener, der har været upåregnelige.
Med venlig hilsen
Jens Saabo
advokat
formand for Blokhus og Omegns Grundejerforening

Grundejerforeningen er med:
Se mere under punktet Nyheder, Ikke alle nyheder er varme, billedet taler sit eget sprog:


Andre Resultater
Grundejerforeningen har påpeget den  manglende vedligeholdelse af beplantning langs veje og stier ikke mindst i Kryle Klit. Foreningens formand advokat Jens Saabo har været på rundtur i Kryle Klit med repr. fra Jammerbugt Kommune, Morten Thiel, hvorefter kommunen reagerede hurtigt på flere af de aktuelle ukorrekte forhold. Vi har således opfyldt, hvad vi har lovet vore medlemmer, og en del grundejere har endda uden henstilling herefter rettet op på deres manglende vedligeholdelse. Grundejere kan fortsat kontakte skoventrepenør Christian Bach, Telefon: 25 34 35 87 e-mail: kristian@bachentrep.dk for assistance med beskæring af levende hegn m. v.

Har du skiftet mailadresse, bedes du snarest informere os om dette. - også gerne via email. Klik her


Følg foreningens forskellige tiltag under menupunktet >Nyheder<. På denne plads skal dog nævnes, at vi på opfordring fra flere af
vore medlemmer har været i dialog med Jammerbugt Kommune om punkter vedr. overgroning af veje og stier. Vi har også i indeværende
år modtaget mange henvendelser om emnet og sidder naturligvis ikke disse henvendelser overhørigt.

Tilgroet vej - beskæring og klipning af buske og træer
I fortsættelse af medlemmernes tilkendegivelser af problemer m. overgroede veje har Bestyrelsen rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning og fremsøgt entrepenør, som udfører klipning og bortskafning af klippede hegn og buske. Oftest er det grundejernens ansvar at holde vejene fri for overgroede træer og buske. Derfor henviser vi f. eks. til entrepenør Kristian Bach, Rødhusvej 201, 9490 Pandrup, tlf. 25 34 35 87. ,  kristian@bachentrep.dk

Kristian Bach kan klippe træer i indtil 6m højde og fræse stubbe og i det hele taget gøre tilgroede veje forsvarligt farbare på ny. Se www.bachentrep.dk. 

Entrepenører og maskinstationer, der tilbyder klipning af træer og buske er velkomne til at rette henvendelse til foreningen m. henblik på optagelse på siden. Ring på 20 60 36 40.

Fortsat service i Blokhus på Torvet!

I samarbejde med Bredbånd Nord har Grundejerforeningen nu etableret adgang til trådløst internet fra Blokhus Torv. Bestyrelsen betragter etableringen som en tiltrængt service til de af foreningens medlemmer, der endnu ikke har kunnet etablere internet i eget hus, og det er ikke mindst en service for byens mange gæster, der nu er sikret mulighed for at kunne kommunikere, læse nyheder og mail samt rigtig gerne sende billeder hjem fra det spændende feriested, som Blokhus nu har status som.

I praksis tilbydes alle 1 times gratis adgang til internettet. Kupon med brugernavn og kodeord udleveres efter aftale med Grundejerforeningen i butikkerne omkring Torvet og naturligvis også fra Turiskontoret og Blokhus Bycamping. På kuponerne er beskrevet, hvorledes man kommer på internettet. Evt. spørgsmål vil kunne rettes til Karl Korfits på tlf. 20 60 36 40.


Blokhus, et unikt sted at bo og opholde sig

Den enestående natur i ”vores” del af Jammerbugten – havet, stranden, klitterne og plantagen – har vi ikke den store indflydelse på. Den kan vi nøjes med at glæde os over, og det gør vi.

Men alle de menneskeskabte elementer, som sammen med naturen sætter præg på området, har Grundejerforeningen for Blokhus og Omegn en holdning til og et ønske om at påvirke.

Det overordnede mål skal være at gøre Blokhus og Hune til et unikt sted at bo og opholde sig. Og sikre at det vedbliver at være unikt…

Grundejerforeningen for Blokhus og Omegn ser det som sit primære formål at varetage medlemmernes interesser i området – uanset om det drejer sig om ejere af sommerhuse, helårsbeboere eller forretningsdrivende. Og Grundejerforeningen forudsætter, at alle er enige i det overordnede mål. 

Grundejerforeningen lægger vægt på, at opgaverne skal løses i samarbejde med andre lokale foreninger og interessegrupper, der arbejder for en positiv udvikling i området, og gennem en tæt kontakt til de kommunale, regionale og statslige myndigheder.

Selv om der kan være tale om forskellige interesser blandt medlemmer og samarbejdspartnere, søger Grundejerforeningen gennem dialog (på den årlige generalforsamling, borgermøder etc.) at samle og koordinere synspunkter – eksempelvis om projekter, der vil præge området – så projekterne er i overensstemmelse med det overordnede mål, de flestes ønsker og samtidig er muligt at realisere. 

Grundejerforeningen er samtidig åben for debat, hvor forslag til forbedringer af det eksisterende kan drøftes og idéer til nyskabelser kan afprøves blandt foreningens medlemmer – blandt andet via nærværende hjemmeside.

Grundejerforeningen er meget opmærksom på, at vi skal eksistere i et område med kolossale sæsonmæssige udsving i befolkningstallet. Og det har naturligvis indflydelse på blandt andet forretningslivet og de aktiviteter, der finder sted i Blokhus og Hune. Mens der om vinteren er ret stille – og det kan være en lise i en ellers stresset tilværelse – forstår vi til fulde, at mange gerne vil holde sommerferie ved Vestkysten. Grundejerforeningen byder turisterne velkommen. De er anledning til fest og farver i højsæsonen, og de er med til at skabe et økonomisk grundlag for den fortsatte udvikling i området. 

PS. Grundejerforeningen for Blokhus og Omegn tager gerne imod nye medlemmer, der har interesse i lokalsamfundet. Jo flere der støtter Grundejerforeningen, jo større vægt tillægges vores synspunkter.

 

Ultimate Web A/S