VEDTÆGTER for BLOKHUS OG OMEGNS GRUNDEJERFORENING AF 1960

NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

§ 1.

Foreningens navn er Blokhus og Omegns Grundejerforening af 1960.

 

§ 2.

Foreningens hjemsted er Jammerbugt Kommune under Retten i Hjørring, der er foreningens værneting.

 

§ 3.

Grundejerforeningens formål er at virke til fremme og varetagelse af medlemmernes interesser i almindelighed – herunder varetage grundejernes fælles interesser overfor offentlige myndigheder – samt virke for, at grundejernes interesser fremmes i nævn, udvalg, interessegrupper m.m., alt med henblik på at sikre en bæredygtig og forsvarlig udvikling af lokalområdet. Foreningen ved dens bestyrelse er berettiget til at fremskaffe og administrere de midler, der skal anvendes til realisering af foreningens formål.

 

MEDLEMMERNE OG DISSES FORHOLD TIL FORENINGEN

§ 4.

Som medlem af grundejerforeningen kan optages grundejere og reelt fastboende lejere i Blokhus og Omegn, uanset om beboelsen ligger på egen grund eller lejet grund... Grundejerforeningen skal være berettiget til med 2/3 majoritet af de på en generalfor-samling mødende medlemmer at træffe bestemmelse om, at også ejere af parceller uden for foreningens område kan være medlemmer af foreningen eller, at denne kan sluttes sammen med en anden grundejerforening. Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indlede et samarbejde med tilstødende grundejerforeninger til varetagelse af fælles interesser.

 

§ 5.

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af fast ejendom, er vedkommende fra overdragelsesdagen ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue eller udøve stemmeret. Den tidligere ejer opfordres til at anmelde ejerskifte til foreningen ved dennes kasserer og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, bopæl samt matrikelnummer.

 

§ 6.

Foreningens medlemmer hæfter ikke i forhold til tredjemand for foreningens forplig-telser. Medlemskontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, der tillige fastsætter tidspunktet for dettes indbetaling. Er et medlem mere end 1 måned i restance til foreningen med kontingenter og andre skyldige ydelser, kan det pågældende beløb inddrives ad retslig vej efter, at der forinden er givet medlemmet skriftlig påmindelse om inden 8 dage at berigtige restancen. Er et medlem i restance i mere end 3 måneder efter sidste forfaldsdag, betragtes medlemmet som udmeldt af grundejerforeningen. Er restancen ikke indbetalt senest 8 dage før en generalforsamling, fortabes retten til at deltage i denne generalforsamling samt valgbarhed.

 

GENERALFORSAMLINGEN

§ 7.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

§ 8.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Jammerbugt Kommune på et tidspunkt mellem den 01.06. og den 31.07. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel enten ved skriftlig meddelelse eller pr. e-mail til hvert enkelt medlem under den i medlemsfortegnelsen anførte adresse. Det påhviler medlemmerne i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver adresseforandring. Dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, skal meddeles hvert enkelt medlem samtidig med indkaldelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15.05. Sager, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.
På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelse og revisorer.
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent samt tidspunktet for dettes indbetaling.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
  7. Valg af revisor(er).
  8. Eventuelt.

 

§ 9.

Ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte, som det af bestyrelsen findes nødvendigt, eller efter, at mindst ¼ af foreningens medlemmer – der ikke er i restance til foreningen – til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.
Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse. Hvis ikke mindst 3/4 af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalfor-samling indkaldt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet.

 

§ 10.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning. Hvert medlem har én stemme for hvert medlemskontingent den pågældende betaler til grundejerforeningen, og dette gælder uanset, hvor mange parceller det pågældende medlem ejer i grundejerforeningens område.
Afstemning sker enten ved skriftlig afstemning eller ved håndsoprækning alt efter di-rigentens beslutning. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end 3 fuldmagter.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel majoritet, medmindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter den har fuld beviskraft i enhver henseende. Beslutningsreferat over det på generalforsamlingen passerede lægges ud på foreningens hjemmeside.

 

§ 11.

Til vedtagelse på en generalforsamling af beslutninger, der går ud på ændring af foreningens vedtægter, bevilling af midler udover det til administrationen nødvendige, pålæg af yderligere indskud fra medlemmernes side og optagelse af lån, kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Bestemmelsen om, at medlemmerne ikke hæfter for foreningen overfor tredjemand, kan dog kun ændres ved enstemmighed hos samtlige medlemmer.

 

BESTYRELSEN

§ 12.

Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, valgt blandt foreningens medlemmer eller deres husstand.
Der vælges tillige 1 suppleant.
Bestyrelsen og suppleanten vælges for 2 år ad gangen.
Den valgte bestyrelse konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen har ret til enten i eller uden for medlemmernes kreds at ansætte fornøden medhjælp til løsning af dens opgaver.
Et bestyrelsesmedlem, der uden lovlig grund udebliver fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, må, hvis blot ét medlem af bestyrelsen kræver det, udgå af bestyrelsen, og suppleanten indtræder da i det pågældende medlems sted.
Der betales ikke honorar til bestyrelsen.

 

§ 13.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og repræsenterer denne i alle forhold. Den fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler forretningerne mel-lem sig. Den er forpligtet til at fremme foreningens formål, og det påhviler bestyrelsen at fremkomme med forslag til foranstaltninger i foreningens interesser. Bestyrelsen er dog berettiget til at ansætte og bestemme aflønning m.v. af medarbejde-re til at forestå driften og vedligeholdelse af de eventuelle fælles anlæg. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for leje af eventuelle fællesfaciliteter, herunder lejens størrelse, vedligeholdelsespligt m.v. Der afholdes møde så ofte, formanden eller 2 medlemmer af bestyrelsen finder det nødvendigt. Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen på det næstfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger træffes ved stemmeflertal, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 14.

Medlemmernes indbetalinger foretages til kassereren, der indsætter foreningens midler i bank eller sparekasse i foreningens navn.

 

§ 15.

Foreningen tegnes overfor tredjemand af formanden i forening med 2 bestyrelsesmed-lemmer. Ved optagelse af lån samt afhændelse og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

REVISION OG REGNSKAB

§ 16.

Foreningens regnskaber gennemgås af den på generalforsamlingen valgte revisor.
Revisor vælges for 3 år ad gangen.
Revisor forvisser sig om, at de i regnskabet opførte aktiver er til stede, hvorefter revi-sors bemærkninger indgives til bestyrelsen.

 

§ 17.

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

 

§ 18.

Regnskaberne opgøres overensstemmende med god regnskabsskik.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Blokhus 2021

Powered by CouchCMS